Informacja o danych osobowych i prywatności w Grupie Unirest

Grupa Unirest, w skład której wchodzą następujące podmioty:

UNIREST HOTELE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie (adres ul. Dąbska 5, 31-572 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000316294, REGON 120793890, NIP 6751402280

UNIREST Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przecławskiej 9, 03-879 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706723 REGON 147159488, NIP 525-258-65-51

UNIREST MANAGEMENT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741339 REGON 380834682, NIP 527-285-90-87

CreoHTL sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000741480 REGON 380824637, NIP 6572938644

Dalej łącznie jako „Unirest” przykłada dużą wagę do prywatności osób, których dane osobowe przetwarza. Unirest w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, tzw. RODO. Dla uniknięcia wątpliwości, wspólna polityka ochrony prywatności nie świadczy, że spółki wchodzące w skład grupy Unirest są współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO.

Unirest dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane miała pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Unirest wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.
Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub podobnych
Jeżeli Unirest pozyskał Państwa dane osobowe w celach marketingowych lub podobnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. Jeżeli Unirest nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, to przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwu jest art. 21 RODO.
Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z ofertą, korespondencją lub współpracą umowną
Jeżeli składaliście Państwo zapytanie ofertowe, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się na czynności podjętych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Państwa zgody, którą można w każdym momencie wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 RODO).

Jeżeli prowadziliście Państwo korespondencję z Unirest, to dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Unirest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wobec takiego przetwarzania macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. Jeżeli Unirest nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, to przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwu jest art. 21 RODO.
Jeżeli zawarliście Państwo umowę z Unirest, to podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe są niezbędne dla wykonania umowy, a czasem również do zapewnienia rozliczeń księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe Gości – osób, które nocowały bądź będą nocowały w Hotelach prowadzonych przez Unirest – dotyczy Hoteli:
– Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa
– Hampton by Hilton Oświęcim
– Hampton by Hilton w Krakowie
– DoubleTree by Hilton w Krakowie
prowadzonymi przez spółkę Unirest Hotele Sp. z o.o. (dalej łącznie: „Hotel”)

Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany dla zapewniania bezpieczeństwa Gościom i pracownikom Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 35 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.

Map of investments

Unirest
Atrium Plaza
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa